YOUMIG program

hungary uk_flag
magyar verzió english version

.

Youmig_logo szeged_mjvo_cimer
Projektbemutatás Programok Szakmai anyagok Galéria Linkek
Projekt ismertetése  Szegedi nyitórendezvény
(2017. május 25-26.)
 Nyitórendezvény prezentációja Nyitórendezvény képei
(2017. május 25-26.)
www.interreg-danube.eu/youmig
 Szabadkai tanulmányút
(2017. október 24.)
 Szabadkai tanulmányút
(2017. október 24.)
www.interreg-danube.eu/youmig
 2. szegedi konferencia
(2018. április 17.)
2. szegedi konferencia
(2018. április 17.)

 

.

Elindult a fiatalok nemzetközi vándorlását mérő kutatás, a YOUMIG – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata is partner a nemzetközi projektben

Új kutatást indít a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” címmel, amely 2017. január 1-jétől 2019. június 30-áig tart. A projekt célja, hogy feltárja a fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának okait, családalapítási és munkavállalási trendjeit. A tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése révén további kiemelt cél a döntéshozatal, a helyi szolgáltatások támogatása. Az Európai Unió finanszírozásával létrejövő projekt vezetését a KSH pályázaton nyerte el, és 8 európai ország 16 intézménye vesz részt benne.

YOUMIG országok (1. ábra)
A projektben nyolc szakmai partner – a Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala; Bulgária Statisztikai Hivatala; az Informatikai és Statisztikai Hivatal (INFOSTAT), Szlovákia; a Bécsi Egyetem (UNIVIE), Ausztria; a Délkelet-Európa Kutatóintézet (IOS), Németország; a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Románia; a Társadalomtudományi Kutatóintézet, Szerbia, valamint a Szlovén Gazdaságkutató Intézet – vesz részt. A szakmai partnereken felül a YOUMIG-hoz a Népességkutató Szövetségi Intézet, Németország és Ausztria Statisztikai Hivatala, valamint a fejlesztések fő „terepéül” szolgáló önkormányzati szintről hét ország hét partnerönkormányzata társult. Magyarországon Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el a partnerségből adódó feladatokat.

terkep02

A YOUMIG projekt megvalósítása nagyban épít a 2012–2014 között, ugyancsak a KSH vezetésével megvalósított SEEMIG (Managing Migration in South East Europe – www.seemig.eu) elnevezésű transznacionális együttműködési projekt eredményeire és partnerségére.

A YOUMIG projekt

A „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” elnevezésű projekt a fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásait méri, ugyanakkor a résztvevő országok és intézmények intézményi eszköztárának és együttműködési csatornáinak fejlesztésére irányul.
A projekt elsősorban a kivándorlási, bevándorlási és visszavándorlási folyamatokban közvetlenül érintett települések élén álló helyi döntéshozók számára nyújt támogatást és hasznos információkat. Ez azt jelenti, hogy a YOUMIG eredményei révén a régió települései jobban tudják majd mérni a fiatalok kivándorlásának, visszavándorlásának és a külföldi fiatalok bevándorlásának hatásait, és meghozni a szükséges intézkedéseket az alábbi, helyi szinten releváns területeken:
– munkaerőpiaci kereslet és kínálat;
– családalapításhoz, gyermekvállaláshoz kötődő szakpolitikák;
– oktatásügy;
– egészségügy és szociális védelem.

Fókuszban a fiatalok vándorlása
A Duna menti régióban a fiatalok vándorlási folyamatai az elmúlt években egyre inkább erősödnek, az ezzel kapcsolatos nehézségek az adminisztráció és a helyi szolgáltatások több szintjén is jelentkeznek. A jelenségnek újszerű mozgatórugói vannak (például az online kommunikációs csatornák használata), ezek a helyi fejlesztések szempontjából is kiemelten fontosak. A fiatalok kivándorlása komoly emberi erőforrásbeli, elsősorban munkaerő-piaci hiányt okozhat, valamint a beáramló materiális transzferek (pl. hazaküldött pénzek) szempontjából is vizsgálandó jelenség.
A projekt sikeres megvalósításához a nemzetközi konzorcium szakértői egy adekvát kvalitatív és kvantitatív módszertant állítanak össze, melynek a legfontosabb szakmai elemei a következők:
– helyi és regionális szintű társadalmi-gazdasági helyzetelemzés, különös tekintettel a fiatalok életstratégiáinak feltérképezésére;
– a fiatalok vándorlásával kapcsolatos statisztikai módszertani áttekintés (adminisztratív források adattartalma, minősége és fejlesztési lehetőségei);
– a fiatalok vándorlásának fejlesztéspolitikai szempontú mérőszámainak kialakítása, és az eredmények beépítése a helyi szintű tervezési folyamatokba;
– helyi felmérés a statisztikai módszertani fejlesztések tesztelésére;
– pilot projektek, szervezetfejlesztés és stratégiaalkotás az érintett településeken.

A magyarok vándorlása a statisztikák szerint
A magyar állampolgárok elvándorlására és visszavándorlására vonatkozó adatok több forrásból is származhatnak, de az elvándorlás mértékének nyomon követésére alapvetően a hazai regiszterek és a külföldi, úgynevezett tükörstatisztikák szolgálnak. A magyar állampolgárok elvándorlásának mérése leginkább az egészségbiztosítás nyilvántartásaira, a más országokban készült bevándorlási statisztikákra és egyéb, például az Európai Unió tagállamainak munkaerő-felméréseire támaszkodik. A kivándorlás mértékének erősödése 2008-ban kezdődött, jelentősebb megerősödése 2010-től mutatható ki. A kivándorlás erősödésével párhuzamosan a visszavándorlók száma is emelkedik. Az Eurostat adatai alapján az adott év január 1-jén európai országokban tartózkodó magyar állampolgárok száma 2000 és 2015 közötti időszakban folyamatos bővülést mutat, 74 ezer főről 370 ezer főre nőtt.
A 2012 és 2014 között zajlott SEEMIG kutatás megállapította, hogy 2013 elején 350 ezer fő volt azoknak a kivándorolt magyaroknak a száma, akik 1989 után, és legalább egy évvel a felmérés előtt hagyták el Magyarországot. A SEEMIG projekt további fontos eleme volt a kivándorló magyar állampolgárok a három fő célország – Németország, Nagy-Britannia és Ausztria – szerinti összetételének vizsgálata. A Nagy-Britanniába települők például különösen fiatalok: az adatfelvételkor átlagéletkoruk 33 év volt, kiköltözésük idején pedig mindössze 29 évesek voltak.
Ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszer nyilvántartásának feldolgozott adatai alapján az is ismert, hogy a 15–34 éves korosztályt érinti a legerőteljesebben a kivándorlás (2. ábra). A YOUMIG projekt az ő igényeik, szükségleteik feltérképezésével foglalkozik majd.

diagram

Forrás: Demográfiai évkönyv 2015 (az OEP adatai alapján).

Fejlesztési lehetőségek
A YOUMIG projekt kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat, felismervén, hogy a vándorlás hatásai erősen megmutatkoznak a helyi szolgáltatások szintjén. A projekt fejlesztési céljai között szerepel a települések helyi szintű fejlesztési stratégiájának bővítése, különösképpen a fiatalok ki-, be- és visszavándorlásával összefüggő igazgatási feladatok jobb ellátása érdekében. Az adminisztratív adatforrások minőségének javítása, a becslési eljárások és a helyi adatgyűjtésekkel kapcsolatos szakmai vita és tudásmegosztás az összes szereplő számára értékes ismereteket hozhat. A fejlesztésekre összpontosító projektcsomag a vándorlással kapcsolatos önkormányzati ügyintézés racionalizálására, a szervezeti struktúra az új feladatok mentén történő kiépítésére törekszik.

A projekt eredményei nyomon követhetőek a www.interreg-danube.eu/youmig oldalon.

Központi Statisztikai Hivatal és
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

Kapcsolódó anyagok:
Meghívó a 2017. május 25-ei fórumra Képek a 2017. május 25-26-i szegedi nyitórendezvényről.
Sajtómegjelenés

 

split_youmig_Szeged

.

 

Youmig_logoINFORMATION POINT
Open hours:
Monday – Tuesday – Thursday 08.00 – 15.00
Wednesday: 08.00 – 17.30
Friday: 08.00 – 12.30
szeged_mjvo_cimer
Location: 11 Széchenyi Square
Phone: +36 80 820 302 (free)
+36 62 564 364 (for Hungarian residents)
Email: youmig@szeged.eu

 

Arrival and stay
 • Residence in Hungary
 • Health Insurance matters
 • Matters related to birth, marriage, family relationships and death
 • Work
 • Lost & found
 • Car parking
 • Pets
Support services
 • Pharmaceutical subsidy
 • House allowance
 • Regular child protection benefit
 • Birth grant
 • Funeral benefitHousing allowance
Education:
 • Creches and childcare services
 • Kindergarten enrolmentBirth grant
How can we help?
Information for young people dealing with administrative issues

 

Relating news:
YOUMIG – Local kick-off meeting in Szeged (25-07-2017)
YOUMIG – Study visits: Szeged to Subotica (25-01-2018)
Local Status Quo Analysis