December 1, péntek,
Elza, Natália

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

December 01, péntek,
Elza, Natália, Blanka, Bonita
0 °C
0 °C / 0 °C

Pályázati felhívás - Esélyt a középiskolás tehetségnek

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem Junior Akadémiája   
,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívása a 2023/2024. tanévre

Az ösztöndíjpályázat támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.

(1) Az „Esélyt a középiskolás tehetségnek” ösztöndíjban olyan szegedi középiskolában vagy szakképző iskolában tanulmányokat folytató, Szegeden bejelentett lakóhellyel rendelkező diák részesülhet, akinek az előző tanév végi tanulmányi eredménye legalább a 4,00 átlagot elérte, és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér 80 %-át.

(2) A pályázat elbírálása során előnyben részesül az, aki:
    a) nemzetközi versenyen 1-20. helyezést ért el, 
    b) országos szintű versenyen 1-20. helyezést ért el, 
    c) megyei szintű versenyen 1-5. helyezést ért el, 
    d) városi szintű versenyen 1-3. helyezést ért el, 
    e) sportban vagy valamilyen művészeti ágban kimagasló tehetséget mutat, vagy
    f) speciális segítő munkát végez tanuló társai érdekében.

(3) A pályázat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (www.szegedvaros.hu), valamint az SZTE Junior Akadémia (www.juniorakademia.szte.hu) honlapján kerül meghirdetésre.

(4) A pályázat elbírálásáról a polgármester által felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről a pályázók a középfokú oktatási intézményükön keresztül kapnak értesítést. A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

(5) A támogatás összege egyszeri maximum 50.000,- Ft, melyet az ösztöndíjszerződés aláírását követő 15 napon belül az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal.

(6) Az ösztöndíjas diák – amennyiben az SZTE Junior Akadémia partneri programjában résztvevő iskola tanulója - ingyenesen részt vehet az SZTE Junior Akadémia szervezésében zajló egyik, 100 órás emelt szintű érettségi tanfolyamon a következő tanévben, 2024 októberétől kezdődően (https://juniorakademia.szte.hu/emelt-szintu-erettsegire-felk-tanfolyamok/).

(7) A támogatás pályázat útján nyerhető el.

A pályázati adatlapok letölthetőek: 
Szeged MJV Önkormányzata honlapjáról.

Beadási határidő: 2023. november 3.

A pályázatokat postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Kulturális és Szervezési Iroda Művelődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani.

Kérjük a borítékra írják rá: ,,Esélyt a középiskolás tehetségnek”

A kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elérhető a szegedvaros.hu/adatvedelem oldalon.
A határidő után, illetve hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

Beadási határidő: 2023-11-03 23:59:00
Letölthető dokumentumok
Esély_pályázati_kiírás.pdf Pályázati kiírás
jövedelemnyilatkozat.doc Jövedelemnyilatkozat
munkaltatoi_ig.doc Munkáltatói igazolás
pályázati_urlap_2023.odt Pályázati űrlap

Vissza
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Közgazdasági Iroda határozatlan időre szóló pénzügyi-számviteli ügyintéző posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, a) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi szakképesítés     b) gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: mérlegképes könyvelő szakképesítés közigazgatásban szerzett gyakorlat felhasználói szintű számítógépes ismeret   Az ellátandó feladatok ismertetése: A pénzügyi-számviteli ügyintéző feladatkörébe tartozik a kötelezettségvállalások, bejövő számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, rögzítése, kontírozása és utalása; a kimenő számlák kiállítása, a vevői és szállítói folyószámlák naprakész vezetése, egyenlegközlők, fizetési felszólítások küldése; főkönyvi egyenlegek analitikus alátámasztása.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 10., elbírálásának határideje: 2024. január 31., benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2024. február 1. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja - igazgató (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) igazgatói beosztásának betöltésére, 2024. május 1-től 2029. április 30-ig tartó 5 éves határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással.     Az intézményvezető által elvégzendő feladatok: a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az intézmény irányítása, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése.   A pályázati feltételek:   ) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. számú melléklete I. Részének I. 1. pontjában és a 2. pont A) alpontjában előírt szakirányú végzettség és szakképesítés [az 1. pontban és a 2. pont A) alpontjában előírt képesítési feltételeknek együttesen kell megfelelni], ) legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, ) büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok, ) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent a pályázóval szemben, ) magyar állampolgárság, ) a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, ) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.   Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklete II. 1. pontjában, valamint a 2/a. számú mellékletében felsorolt – az NM rendelet 2. számú melléklete I. Részének I. 1. pontjában, illetve a 2. pont A) alpontjában előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel betölthető - munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.   A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival), az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.   A pályázathoz csatolandó: 30 napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni, 30 napnál nem régebbi, a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, a legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, nyilatkozat a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó fokozatról és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időről, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben szereplő szociális ágazati vezetőképzést a pályázó teljesíti, nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról.   A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el: https://www.szegedvaros.hu/egyeb-dokumentumok/szemelyzeti-osztaly-dokumentumai/szmjvo-bolcsodei-es-gyermekjoleti-kozpontja-vezetoi-beosztas?preview=true   A beosztáshoz kapcsolódó illetmény: havi bruttó 758.700,-Ft.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 12.   A pályázat benyújtásának módja: a pályázat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztályán (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújtható be. A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Személyzeti Osztály (tel.: 62/564-412) nyújt tájékoztatást.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat az igazgatói beosztást érintően szakértelemmel rendelkező szakmai bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt.   A pályázat elbírálásának ideje: a Közgyűlés a 2024. februári ülésén dönt a benyújtott pályázatokról, melyről a pályázók értesítést kapnak.
Tovább
összes álláshirdetés