Pályázati felhívás – tűzifaosztás 2020

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű
háztartásoknak tűzifaosztásra

A támogatásban részesíthetők köre:

  • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2019. vagy 2020. évben települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült (A pályázat kapcsán települési támogatásnak tekintendő a települési támogatásokról szóló 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, hátralékcsökkentési támogatás, átmeneti segély, temetési segély, szülési támogatás, beiskolázási támogatás és időskorúak támogatása) vagy
  • a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben, Szegeden személyes gondoskodást nyújtó szociális, vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő vagy
  • a 267/2014. (VI. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadásra került Integrált Településfejlesztési Stratégiában körülhatárolt kiskundorozsmai, illetve móravárosi szegregátumban lakó szegedi háztartások, akik tűzifával fűtenek.

A háztartás fogalommeghatározását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 4. §-a tartalmazza, azaz háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egy háztartás egy alkalommal részesülhet egy erdészeti m3 mennyiségű tűzifában.

A benyújtás határideje és módja:
A benyújtás határideje 2020. július 14. napja. (Postai úton történő benyújtás esetén ezen a napon be kell érkeznie az Önkormányzathoz a pályázatnak.)

A támogatást igénylő a Humán Közszolgáltatási Iroda (továbbiakban: Iroda) által elkészített formanyomtatványon terjesztheti elő igényét. A nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen az Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein beszerezhető.

A Pályázati űrlapot postai úton az alábbi címre lehet benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.,

vagy személyesen ügyfélfogadási időben az Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.
A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével történik. Különösen rászorult a többgyermekes háztartás, a tartósan beteg, illetve fogyatékos személyt ápoló, gondozó háztartás, az egyedülálló időskorú személy, vagy egyéb, méltánylást érdemlő okból krízishelyzetben lévő háztartás. A pályázatok befogadása, és a támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

Az Iroda a jogosultságról igazolást állít ki. A tűzifa kiszállításának időpontjáról ezt követően küld értesítést.

A tűzifa kiadása átadás-átvételi elismervény mellett történhet.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 24.000 eFt.

A pályázati felhívás a Szegedi Tükör című önkormányzati lapban, továbbá a www.szegedvaros.hu honlapon kerül megjelentetésre.

 

Letölthető anyagok:

Tűzifa pályázat 2020 – pályázati felhívás

Tűzifa pályázat 2020 – kérelem nyomtatvány

Adatkezelési tájékoztató – Tűzifaosztással kapcsolatban