1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
1.1.2. A szervezeti struktúra
1.1.3. A szerv vezetői

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.2.1. A felügyelt költségvetési szervek

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

1.4. Közalapítványok
1.4.1. Közalapítványok

 

1.5. Lapok
1.5.1. Lapok

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.6.2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv közönségkapcsolatának elérhetősége

 

1.7. Költségvetési szervek
1.7.1. Költségvetési szervek

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre
2.1.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Zenés, táncos rendezvénytartási engedély
Üzletszerű ingatlanközvetítői továbbá üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység bejelentése, engedélyezése
Termőföld hirdetmény ügyek
Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
Növényvédelmi eljárás (parlagfüves belterületi ingatlanok bejelentése)
Méhtartás bejelentése
Lakcím fiktívvé nyilvánítása
Hatósági bizonyítványok kiállítása
Hagyaték
Ebösszeírás
Birtokvédelem
Bejelentés köteles és telepengedélyes ipari tevékenységek
Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek
A vásárok, piacok, bevásárlóközpontok engedélyezésére vonatkozó ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A szálláshely-szolgáltatási ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

 

2.3. Közszolgáltatások
2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

2.4. A szerv nyilvántartásai
2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív)
2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

2.5. Nyilvános kiadványok
2.5.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2.5.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
2.5.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
2.5.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

2.6. Döntéshozatal, ülések
2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2.6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
2.6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
2.6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
2.6.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
2.6.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
2.6.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
2.6.8. A testületi szerv üléseinek napirendje
2.6.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2.7.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
2.7.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
2.7.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
2.7.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
2.7.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
2.7.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

2.8. Pályázatok
2.8.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 

2.9. Hirdetmények
2.9.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

2.11. Közzétételi listák
2.11.1. A közfeladatot ellátó szerv különös közzétételi listája
2.11.2. A közfeladatot ellátó szerv egyedi közzétételi listája

 

3. Gazdálkodási adatok

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5. Működési statisztika

 

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3. A költségvetés végrehajtása

 

3.3. Költségvetések, beszámolók
3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4. Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzés

 

Gazdasági társaságok vezetői illetményei

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. alapján a  köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzé kell tenni a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatait.

Szeged MJV köztulajdonban álló gazdasági társaságainak adatai az alábbi linken megtalálhatók.

 

Az SZKT által üzletpolitikai kedvezménnyel biztosított parkolóbérletek kedvezményezettjei és városi funkciójuk 2008-2012

 

Jogszabályi háttér:

Fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályi háttérnek megfelelően tettük közzé
  • 2011. évi CXII. tv.
    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
    a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
  • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
    a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában érvényben lévő a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályozás
(hatályos 2019. szeptember 01-től)
Letölthető
 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önköltségszámítási szabályzata
(hatályos 2019. január 01-től)
Letölthető
 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselői iratbetekintési joga gyakorlásának szabályozása
(hatályos 2019. november 01-től)
 Letölthető


 Az egységes közadatkereső rendszer elérhető a képre kattintva.

Közadatkereső