Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a 2016/2017. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

                2016. április 25. (hétfő) 8-17 óra
és
              2016. április 26. (kedd) 8-17 óra

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. 

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2016. (II. 12.) Kgy. sz. határozata értelmében az alábbi óvodákban nem lesz beiratkozás: Gáspár Zoltán Utcai Óvoda, Rókás Óvoda, Rókusi Körúti Óvoda, Temesvári Körúti Óvoda, Teréz Utcai Óvoda.

Az óvodák felvételi körzetéről és a nyitva tartásról a http://www.szegedvaros.hu/ovoda linken  tájékozódhatnak a szülők. Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos a 8. § (2) bekezdése szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A 2016. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2016. május 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Speciális feladatokat ellátó óvodák:

  • Hunyadi Téri Óvoda: egy csoportjában német, egy csoportjában szerb nemzetiségi nevelés-oktatás
  • Tisza-parti Óvoda: felső légúti betegségben szenvedő gyermekek óvodai ellátása
  • Klebelsberg Telepi Óvoda: mozgássérült gyermekek óvodai ellátása
  • Vedres Utcai Óvoda: diabéteszes és rendszeres vércukor ellenőrzést igénylő gyermekek ellátása
  • Felsővárosi Óvoda: autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátása integrált formában

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját végző óvodákról az Óvodák Igazgatósága nyújt felvilágosítást (Szeged, Sólyom u. 6., tel.: 549-363 vagy 20/462-95-78).

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) – 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat.
  • a gyermek anyakönyvi kivonata
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
  • az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás
  • oltási könyv

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2016. május 26., a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani, Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez címezve, SZMJVÖ Óvodák Igazgatóságához (postacím: 6723 Szeged, Sólyom u. 6).
                               

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere