Július 16, kedd,
Valter, Irma

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

July 16, kedd,
Valter, Irma
0 °C
0 °C / 0 °C
Tűzifaosztási pályázat 2024.

Tűzifaosztási pályázat 2024.

2024.04.11.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifaosztásra


A támogatásban részesíthető azon tűzifával fűtő személy háztartása, aki:

  • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2023. vagy 2024. évben települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült (A pályázat kapcsán települési támogatásnak tekintendő a települési támogatásokról szóló 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakhatási támogatás, lakásfenntartást segítő rezsi hozzájárulás, gyógyszertámogatás, hátralékcsökkentési támogatás, átmeneti segély, temetési segély, szülési támogatás, beiskolázási támogatás, valamint időskorúak és egészségkárosodottak támogatása)
    vagy
  • a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben, Szegeden személyes gondoskodást nyújtó szociális, vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban részesül
    vagy
  • a 48/2022. (II. 18.) Kgy. sz. határozattal elfogadásra került Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában körülhatárolt kiskundorozsmai, illetve móravárosi szegregátumban lakik.

A háztartás fogalommeghatározását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a tartalmazza, azaz háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egy háztartás egy alkalommal részesülhet tűzifában. 

A benyújtás határideje és módja:
A benyújtás határideje 2024. július 8. napja.

A támogatást igénylő a Humán Közszolgáltatási Iroda (továbbiakban: Iroda) által elkészített formanyomtatványon, vagy ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus úton  terjesztheti elő igényét. 
Az űrlap online kitöltése és beküldése a https://elugy.hu/szeged weboldalon lehetséges. 
A formanyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen az Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein beszerezhető.

A Pályázati űrlapot postai úton az alábbi címre lehet benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda 
6720 Szeged, Széchenyi tér 11., 
vagy

személyesen ügyfélfogadási időben az Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével történik. Különösen rászorult a többgyermekes háztartás, a tartósan beteg, illetve fogyatékos személyt ápoló, gondozó háztartás, az egyedülálló időskorú személy, vagy egyéb, méltánylást érdemlő okból krízishelyzetben lévő háztartás. A pályázatok befogadása, és a támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

Az Iroda a jogosultságról igazolást állít ki. A tűzifa kiszállításának időpontjáról ezt követően kapnak a jogosultak értesítést.

A tűzifa kiadása átadás-átvételi elismervény mellett történhet.

       A pályázati felhívás a Szegedi Tükör című önkormányzati lapban, továbbá a www.szegedvaros.hu honlapon kerül megjelentetésre.