December 2, szombat,
Melinda, Vivien

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

December 02, szombat,
Melinda, Vivien, Aranka
0 °C
0 °C / 0 °C

Szálláshely nyilvántartásba vétele

Elektronikus ügyintézés


Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Legújabb videók

Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Közgazdasági Iroda határozatlan időre szóló pénzügyi-számviteli ügyintéző posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, a) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi szakképesítés     b) gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: mérlegképes könyvelő szakképesítés közigazgatásban szerzett gyakorlat felhasználói szintű számítógépes ismeret   Az ellátandó feladatok ismertetése: A pénzügyi-számviteli ügyintéző feladatkörébe tartozik a kötelezettségvállalások, bejövő számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, rögzítése, kontírozása és utalása; a kimenő számlák kiállítása, a vevői és szállítói folyószámlák naprakész vezetése, egyenlegközlők, fizetési felszólítások küldése; főkönyvi egyenlegek analitikus alátámasztása.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 10., elbírálásának határideje: 2024. január 31., benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2024. február 1. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja - igazgató (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) igazgatói beosztásának betöltésére, 2024. május 1-től 2029. április 30-ig tartó 5 éves határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással.     Az intézményvezető által elvégzendő feladatok: a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az intézmény irányítása, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése.   A pályázati feltételek:   ) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. számú melléklete I. Részének I. 1. pontjában és a 2. pont A) alpontjában előírt szakirányú végzettség és szakképesítés [az 1. pontban és a 2. pont A) alpontjában előírt képesítési feltételeknek együttesen kell megfelelni], ) legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, ) büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok, ) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent a pályázóval szemben, ) magyar állampolgárság, ) a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, ) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.   Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklete II. 1. pontjában, valamint a 2/a. számú mellékletében felsorolt – az NM rendelet 2. számú melléklete I. Részének I. 1. pontjában, illetve a 2. pont A) alpontjában előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel betölthető - munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.   A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival), az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.   A pályázathoz csatolandó: 30 napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni, 30 napnál nem régebbi, a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, a legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, nyilatkozat a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó fokozatról és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időről, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben szereplő szociális ágazati vezetőképzést a pályázó teljesíti, nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról.   A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el: https://www.szegedvaros.hu/egyeb-dokumentumok/szemelyzeti-osztaly-dokumentumai/szmjvo-bolcsodei-es-gyermekjoleti-kozpontja-vezetoi-beosztas?preview=true   A beosztáshoz kapcsolódó illetmény: havi bruttó 758.700,-Ft.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 12.   A pályázat benyújtásának módja: a pályázat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztályán (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújtható be. A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Személyzeti Osztály (tel.: 62/564-412) nyújt tájékoztatást.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat az igazgatói beosztást érintően szakértelemmel rendelkező szakmai bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt.   A pályázat elbírálásának ideje: a Közgyűlés a 2024. februári ülésén dönt a benyújtott pályázatokról, melyről a pályázók értesítést kapnak.
Tovább
összes álláshirdetés