July 07, csütörtök,
Apollónia, Vilibald, Bene
description

Szegedváros

July 07, csütörtök,
Apollónia, Vilibald, Bene
weather mood
0 °C
0 °C / 0 °C

Aranyoldalak

Dr. Solymosi Frigyes, akadémikus

Díszpolgárok
(1931 - 2018) 1931-ben született Kisteleken. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát 1955-ben. Tanítómestere, Szabó Zoltán akadémikus, reakciókinetikus. 1962-től megszakításokkal külföldön, Cambridgeben, Berlinben, Liverpoolban, Münchenben tevékenykedett. 1972-ben Akadémiai-díjat kapott. Évekig a Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék mellett működő kutatócsoportban dolgozott, 1984-ben lett tanszékvezető a JATE-n. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, majd 1990-től rendes tag, 1992-től az Európai Akadémia tagja. Kutatási területe: a heterogén katalízis, szilárdtestkémia, felületkémia, reakciókinetika. A MTA Reakciókinetikai Kutató Csoportjának vezetője. Az utóbbi 15 évben nagy erőfeszítések árán sikerült beszerezni és kiépíteni korszerű laboratóriumokat, ennek eredményeként a makroszkópikus jellegű, klasszikus kinetikai vizsgálatokat felváltották a modern felületvizsgálatok. Ezzel nemcsak időben tudják követni a reakciókat, hanem atomi szinten tudják tanulmányozni az egymást követő vegyi folyamatokat, az anyagok részecskéinek kölcsönhatását. Vizsgálták a katalitikus folyamatok reakciók közti termékeinek kémiáját. Hatékony módszereket találtak annak kimutatására, hogy miféle közti anyag keletkezik a katalizátor felületén, miközben a reakció végbemegy. Másokat megelőzve kezdtek foglalkozni a szén-dioxid kémiájával. Négy évtizede dolgozik ezen a területen. 1993-ban lett az MTA elnökségének tagja. Ebben az évben kapta meg a kutatóknak adható legnagyobb elismerést, a Széchenyi-díjat. Rendszeresen hívják rangos külföldi egyetemekre és intézetekbe vendégprofesszornak, előadókörutakat tesz a világ minden táján, ott a neve a legtekintélyesebb szaklapok szerkesztőbizottsági névsorában. A rendszerváltás óta megszaporodtak egyetemszervezési, tudománypolitikai témákat tárgyaló publikációi. Két monográfia szerzője, melyek a szilárdtestkémia és katalízis tárgyában születtek. Több mint 300 tudományos közleménye jelent meg nemzetközi szakfolyóiratokban.   

Dr. Szabó Gábor, fizikus

Díszpolgárok
Szabó Gábor 1954-ben született, az akkori József Attila Tudományegyetemen szerezte fizikus diplomáját. 1994 óta egyetemi tanár, 1996 és 2000 közt a Fizikus tanszékcsoport vezetője volt, négy évvel később a Szegedi Tudományegyetem Műszaki és Anyagtudományi Intézetének igazgatója lett. 2010-ben választották az SZTE rektorává. Az egyetem számos kutatási és ipari projektjében vett és vesz részt, a legjelentősebb mind közül a lézerközpont, az ELI-ALPS létrehozásában betöltött meghatározó szerepe. Az egyetem rektoraként és kutatójaként egyaránt kiemelten fontosnak tartja az ELI és az SZTE közti együttműködést, ennek eredményeként közös laboratórium létrehozásáról született megállapodás. Az SZTE első számú vezetőjeként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az egyetem sok hazai és nemzetközi projektben vegyen részt, amellyel bekapcsolódik fontos feladatok megoldásába. A csökkenő magyar hallgatói létszám pótlására pedig megindult az idegen nyelvű képzések folyamatos fejlesztése. Szabó Gábor a szakma nemzetközi élvonalába tartozó kutatóhelyekkel tart kapcsolatot, Göttingenben, Houstonban, Jénában és Oszakában is volt már vendégprofesszor. Fizikus és fizikatanár szakos hallgatók számára tart alapkollégiumokat, speciális és PhD-kurzusokat. Tanítványai közül többen vezető kutatók, egyetemi tanárok lettek. Szabó Gábor, aki 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2010-től pedig rendes tagja, 2007 óta vezeti a Magyar Innovációs Szövetséget is. 2013-ban a Magyar Rektori Konferencia alelnöke lett. Számos nem szakmai elismerést is kapott: 2009-ben vehette át a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjét, 2009-ben Szeged város Pro Urbe-díját, majd egy évvel később a Szegedért Alapítvány Szőkefalvi-Nagy Béla díját is. Tavaly Trefort Ágoston-díjjal tüntették ki.

Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla, akadémikus

Díszpolgárok
(1913 - 1998) Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla 1913-ban Kolozsváron született, 1929-óta él Szegeden. Középiskolai tanulmányainak utolsó két évét, valamint egyetemi tanulmányait városunkban végezte. Itt szerezte meg 1936-ban matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelét, \”summa cum laude\” eredménnyel doktorált. Kitüntetéses doktorrá avatására 1937-ben került sor. Külföldi tanulmányutak után 1939-ben a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika tanszékére nevezték ki, röviddel ezután a szegedi egyetemen magántanárrá habilitálták. 1948-tól az egyetem rendes tanára tanszékvezető professzora az 1983-ban bekövetkezett nyugalombavonulásáig. A Magyar Tudományos Akadémia Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója. Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla professzor fél évszázadon keresztül vett részt a magyar felsőoktatás munkájában. Matematikai tanárok és matematikus szakemberek ezreinek képzésében vett részt, kiemelkedő szerepe volt a matematika több ága oktatásának szegedi bevezetésében. Legjelentősebb tevékenysége a függvénytan és a funkcionálanalízis tárgyak oktatása. Korszerű, világos, nagyszerűen felépített előadásainak országos híre volt. Valós függvénytani tankönyvét, amelyet több nyelvre lefordítottak, világszerte használták és használják ma is. Több mint másfélszáz dolgozat, valamint három monográfiája világszerte ismert és elismert számtalanszor idézett dokumentumai pályafutásának. Tudományos tevékenységét számos hazai és külföldi elismerés követte, 1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1956-ban pedig rendes tagjává választották. 1950-ben és 1953-ban Kossuth-díjban, 1978-ban pedig Állami-díjban részesült. A Drezdai Műszaki Egyetem, a Turkui Egyetem, a Bordeaux-i Egyetem és a József Attila Tudományegyetem tiszteletbeli doktora. Többek között tiszteletbeli tagjává választotta az ír és a finn akadémia. Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus jelenleg Szeged város legtekintélyesebb és legelismertebb tudósa, akit mind Szeged, mind az ország, valamint a külföldi szakemberek egyaránt tisztelnek és nagyrabecsülnek. Személyében a Közgyűlés olyan tudóst részesít a díszpolgári kitüntetésben, akire városunk minden polgára büszkén tekinthet.  

Dr. Telegdy Gyula, akadémikus

Díszpolgárok
(1935 - ) 1935. június 5-én született Nagyszebenben. Nős, 3 gyermeke van. Tanulmányait Pécsett végezte, az Orvostudományi Egyetemet 1959-ben fejezte be summa cum laude minősítéssel. 1962-ben laboratóriumi szakképesítést szerzett. Orvostudomány kandidátusa (1966), orvostudomány doktora (1974), MTA levelező tagja (1990), MTA rendes tagja (1995). Jelenlegi beosztás: SZTE Kórélettani Intézet, egyetemi tanár, MTA-SZTE Neurohumorális Kutatócsoport vezetője. Korábbi beosztásai: 1975-2000 SZOTE Kórélettani Intézet igazgatója, 1985-1990-ig a SZOTE Orvoskar dékánja, 1990-1991. Tanári Testület elnöke. 1997-2000 a SZOTE Általános és Oktatási rektor helyettese. Dékánsága alatt megszervezte az Orvosegyetemen az angol nyelvű képzést, amelyen eddig több mint 3000 külföldi diák regisztrált és az egyetemnek több mint 10 milliárd forint bevételt eredményezett valutában. Egyetemi megbízatások: Az évek során 15 egyetemi bizottságnak volt ill. jelenleg is elnöke. Ezek közül kiemelkedő Egyetemi Tanácsi tagság több cikluson keresztül. PH.D. Iskola vezetése, Centrum Doktori Tanácsának elnöke, Oktatási Bizottság elnöke stb. Oktatási tevékenység: 1975-ig élettan elméleti és gyakorlati oktatása, 1966-ig biokémia gyakorlati oktatása. 1972-73 Egészségügyi Világszervezet Human Reprodukciós Központja Karolinska Intézet. Stockholmban endokrinológia oktatása. Szegeden 1975-től kórélettan oktatása általános orvos, fogorvos majd gyógyszerész hallgatók számára magyar és angol nyelven. Tanszékvezetőként több mint 10.000 hallgatónak oktatta a kórélettant. Kutatási tevékenység: Neuroendokrinologia: reprodukciós endokrinológia, neurohormonok, neuropeptidek idegrendszeri és endokrin hatásainak vizsgálata. Munkatársai közül egy lett az MTA tagja, 3 MTA doktora és 17 szerzett Ph.D ill. kandidátusi minősítést, 2 egyetemi doktorit, három egyetemi tanár, kettő vezető főorvos. Kutató munkájában jelentős hazai és nemzetközi kooperációt épített ki, 34 hazai és 44 külföldi kutatóval működött együtt. 239 közös közlemény jelent meg. Ezek közül is kiemelkedő munkatársaival a Nobel-díjas Schallyva közölt 37 és a Holland Akadémia elnökével DeWieddel megjelentettet 68 közleményt. Tanulmányutak: WHO Advance Course of Clinical Chemistry 1964 Koppenhága (3 hónap). 1964-65 egy év Lalor Foundation ösztöndíjas, Miami University, USA. 1968 májustól 1971 december-ig (2 év). Ford alapítvány ösztöndíjasa. Swedich Medical Res. Council Repr. Res. 1986. (3 hónap) University Dallas, Dept. Physiology. USA. Rövidebb tanulmányutak: Anglia, Franciaország, Olaszország, Dánia, Finnország, Hollandia, Szovjetunió, Lengyelország, Németország, Csehszlovákia. Tudományos társasági tagságok: Alapító tag négy nemzetközi társaságban, továbbá tag 17 nemzetközi társaságban. Tudományos testületi tisztségek: MTA Szegedi Területi Bizottságának elnöke, 1991-99, 2002-. MTA Orvostudományi Osztály elnöke 1999-, MTA elnökségének tagja 1999-, Egészségügyi Tudományos Testület elnökség tagja 1999-, Felsőoktatási Tudományos Testület elnöke 1993-, MTA Endokrin Bizottságának elnöke 1993-1996, Széchenyi-díj Bizottság Orvostudományi albizottságának tagja 1993-1997, 2002-, Magyar Élettani Társaság alelnöke 1993-98, Magyar Endokrin Társaság elnöke 1992-1995, Tudományos Minősítő Bizottság Elméleti Orvostudományi Bizottságának tagja 1980-megszűnésig, IBRO Nemzeti Bizottságának a társelnöke 1993-, Magyarország képviselője az MTA kiküldöttjeként az European Medical Research Council-ban 1993-1996, OTKA Élettani Szakkollégium Élettani zsűrijének tagja 1993-1997, MTA Orvostudományi Osztály Elméleti Orvostudományi Bizottságának elnöke

Gregor József, operaénekes

Díszpolgárok
operaénekes (1940 - 2006) 1940. augusztus 8-án született Rákosligeten. Énektanulmányait magánúton végezte, a \’60-as évek elején a Magyar Néphadsereg Kórusában énekelt. 1964-ben Vaszy Viktor szerződtette a Szegedi Nemzeti Színházba. Vaszytól nemcsak muzikalitást, színpadi kultúrát és énektechnikát tanult, hanem azt a komplex előadóművészi kultúrát, amelyre az operaelőadások során oly nagy szükség van. Az operaszínpad és a hangversenypódium mellett a rádió és a televízió is rengeteg feladatot ad Gregor József számára. Talán ennek is köszönhető, hogy egyedülálló módon vidékről sikerült az ország vezető basszistájává válnia. A basszus-repertoár szinte valamennyi nagy szerepét elénekelte: pl. Sarastrót, Kékszakállút, Fülöp királyt, Basiliót, Leporellót, Koncsak kánt, Ochs bárót, Ozmint, Gremint, Dulcamarát, Don Pasqualét, Mozart Requiemjének basszus szólamát, Bach János passiójának Jézusát. A buffo basszus szerepkörben nemzetközi hírnevet szerzett, az elmúlt években sorra mutatkozott be az antwerpeni, a baltimore-i, a denveri, a houstoni, a portlandi, a római és a trieszti operaházakban.  Pályája csúcsaként értékelhető, hogy a világ egyik legjelentősebb operaházába, a New York-i Metropolitenbe rendszeresen meghívást kap és fellép a világ más híres zenés színpadain is. 1999-ben az Egyesült Államokban, Portlandban Don Pasquale szerepét játszotta, a Thália Színházban az Operaház társulatával a Hamupipőkét mutatta be. Don Magnifico szerepében Antwerpenben és Gentben lépett fel a Flamand Opera társulatával. 2000 őszén a Houstoni Grand Operában nemzetközi szereposztásban Leos Janacek Katja Kabanova című operájában Szavjol Gyikoj, a kereskedő szerepét énekelte nagy sikerrel. Ugyanerre a szerepre meghívta a dallasi operaház is.  Az elmúlt években Falstaff és Dulcamara szerepét énekelte a Szegedi Nemzeti Színházban. Repertoáron lévő szerepeivel folyamatosan fellép a Magyar Állami Operaházban és állandó közreműködője az ország koncertpódiumainak.  Tagja a Szegedért Alapítvány kuratóriumának. Művészetét Liszt díjjal, Érdemes és Kiváló művész címekkel és 1999. március 15-én Kossuth-díjjal ismerték el. Szülőhelyén, Rákosligeten 1999-ben Centenáriumi Emlékérmet vett át, 1995-ben Gárdony, 2001-ben pedig Budapest XVII. kerületének díszpolgára lett. Szeged városa 2001-ben Pro Urbe díjjal tüntette ki a világhírű művészt.

Gyimesi Kálmán, operaénekes

Díszpolgárok
(1933 - ) Csengerben született 1933. máj. 13-án. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán Lendvai Andor növendékeként végezte. 1962-től a Szegedi Nemzeti Színház tagja, 1992-től örökös tagja. Széles körű repertoárja egyaránt felöleli a klasszikus-romantikus és modern operák főszerepeit. Sikerrel vendégszerepelt Ausztriában, Belgiumban, Németországban, Olaszországban és a szomszédos országokban.1990-ben önkormányzati képviselővé választották Szegeden, 1992-ig a kulturális bizottság elnöke is volt.Művészetét 1969-ben Liszt Ferenc-díjjal, 1982-ben érdemes művészi címmel, 1989-ben Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjjal ismerték el. Főbb szerepei: Malatesta (Don Pasquale), Figaro (A sevillai borbély), Tiborc (Bánk bán), Valentin (Faust), Rigoletto, Luna gróf (A trubadúr), Germont (Traviata), Falstaff, Scarpia (Tosca), Danton (Danton halála) Ill (Az öreg hölgy látogatása). Művészeti tevékenységéért Szeged város közgyűlése Díszpolgári címet adományoz részére.  

Kass János, grafikusművész

Díszpolgárok
 (1927 - 2010) Kass János 1927-ben született Szegeden. Az iparművészeti iskolát 1946-ban végezte el és keramikus mesterlevelet kapott. 1946-49-ig az Iparművészeti, 1949-51-ig a Képzőművészeti Főiskolán tanult. Grafikusi diplomát 1951-ben Lipcsén szerzett, ahol Hochschule für Grafik und Buchkunst aspiránsa volt. 1967-től az Iparművészeti Főiskola Grafikai Tanszékén tanít. 1965-73. között az Új Írás című folyóirat művészeti szerkesztője. Kétszeres Munkácsy díjas, Érdemes Művész és Kiváló Művész. Tagja a Magyar Képzőművészek és a Magyar Fotóművészek Szövetségének, valamint a Német Képzőművész Szövetségnek. A Brüsszeli Világkiállításon 1958-ban ezüst érmet nyert. Moszkvában, Brnóban, Torontóban, Pozsonyban, Sao Paolóban, valamint a magyar és német „Szép könyv versenyen” kapott díjakat. 1966-ban Lipcsében a könyvművészeti kiállításon „A világ legszebb könyve” díjat és aranyérmet nyert. Önálló kiállításai többször voltak Budapesten, Zágrábban, Torinóban, Sydneyben, Párizsban, Londonban és Szegeden.

Király Levente, színművész

Díszpolgárok
színművész (1937 - ) 1937. március 6-án született Budapesten. 1959-ben szerzett diplomát a Színház-és Filmművészeti Főiskolán, s még ebben az évadban a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött. A művész és a város hamarosan megszerette egymást. Király Levente a szegedi társulat vezető művésze, s máig a prózai tagozat meghatározó tagja lett. Könnyed vígjátékokban éppúgy meghódította a publikum szívét, mint veretes tragédiákban. Pályája kezdetén klasszikus nagyoperettek / Marica grófnő, Luxemburg grófja, Nebáncsvirág/ táncoskomikusi szerepkörében aratott nagy sikereket. Később sorra játszotta el a világirodalom nagy klasszikusainak karakterszerepeit. Sokan emlékeznek Mercutiójára a Rómeo és Júliából, Falstaffjára a IV. Henrikből vagy Figarójára Beaumarchais darabjából. Emlékezetes szerepei voltak: Görgey Gábor Komámasszony, hol a stukker? című darabjában a Méltóságos figurája, a Jézus Krisztus Szupersztárban Heródes, a Légy jó mindhaláligban Pósalaky úr, a My Fair Lady-ben Doolittle, a La Mancha lovagjában Sancho, az Ügynök halálában Willy Loman, a Rómeó és Júliában Lőrinc barát, a Hamupipőkében Boldizsár király, a Tótékban Tót, a West Side Story-ban Doc, a Don Carlos-ban főinkvizítor, a Warrenné mesterségében Praed, s amivel pályája során talán leginkább azonosították: Tevje, a Hegedűs a háztetőn című világhírű musicalben. Ezzel a szereppel nemcsak itthon, hanem a társulat Monte-Carlo-i vendégjátékán is óriási sikert aratott. Címszerepeket is sikerre vitt: külön érdemes kiemelni, Dürrenmatt Nagy Romulusát és Hasek Svejkjét. Pályája későbbi szakaszában nem távolodott el az operettektől sem, a Csárdáskirálynőben is jelentős szerepet kapott. A Szegedi Szabadtéri Játékokon – a Dóm téren – fellépett a Cyrano de Bergerac és a La Mancha lovagja előadásokban. Több magyar filmben játszott jelentős szerepet. Budapesti társulatoknál is gyakran lépett fel vendégként. Király Levente művészi pályájának elismerését jelzik a különböző kitüntetések: 1967-ben Jászai Mari díjat, 1969-ben Juhász Gyula díjat, 1984-ben Makó Lajos díjat kapott, 1986-ban elnyerte az Érdemes művész címet, 1995-ben megkapta a Szegedért Emlékérmet. 2002-ben Szeged Kultúrájáért elismerésben részesült, és a kritikusok neki ítélték oda az „Évad legjobb férfi főszereplője” díjat, Brecht, Galilei című drámájában nyújtott alakításáért. 2004-ben Dömötör életműdíjat kapott. A Szegedi Nemzeti Színház színészei közül elsőként kapta meg 2003. március 15-én  a Kossuth-díjat, 2006-tól pedig a nemzet színésze. 1986-tól a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja. Király Levente 1996-ban nyugállományba vonult, de a színház továbbra is számít munkájára. Csábító budapesti ajánlatoknak ellenállva is megmaradt vidéki, szegedi színésznek, vállalva ennek minden hátrányát és előnyét. Vérbeli társulati színész, aki a fiatalabb kollégáinak nagy szeretettel adja át tapasztalatait, és segíti pályájuk alakulását. A város megbecsült és szeretett polgára. Szeged városa hálás hűséges, rendkívül sokoldalú színművészének, aki, 48 esztendeje a Tisza-parti teátrum művésze. Ennek jelekén Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján 2007. március 29-étől Király Levente Szeged város díszpolgára.

Kopasz Márta, grafikusművész

Díszpolgárok
(1911 - 2011) Kopasz Márta festő-és grafikusművész városunk képzőművészeti életének vezető egyénisége, egyik legegyénibb hangú alkotója. Szegeden született 1911-ben. Tanulmányait 1930-36 között kitüntetéssel végezte az Iparművészeti Főiskolán, egyúttal elnyerte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egyszeri ösztöndíját. Buday György távozása után 1938-1952-ig a Szegedi Egyetem grafikai lektora. Munkássága elismeréséül ösztöndíjasként tanulmányúton járt Kalotaszegen és a Székelyföldön. 1939-ben tagja lett az Európai Exlibris Társaságnak, rendszeres résztvevője azóta is a társaság által két évente szervezett nemzetközi kollektív kiállításoknak. Bejárva Európa nagyvárosait értékes díjakkal, “kiállítás-sikerekkel” tért haza. (Krakkó, Bécs, Párizs, Varsó, Peruggia, Cannes, Milánó, Malbork, Drezda)  Az 1940-ben megalakult Kisgrafikai Barátok Országos Egyesülete titkára, jelenleg örökös elnöke. Emlékezetes és maradandó érték a Múzsákról készült linósorozata. Művei a szegedi tájat és a város utcáit, történelmét idézik a tőle megszokott érzékenységgel. Megjelenik a Tisza-part, a Dóm, a Dömötör torony, a boszorkánypörök hangulata. 1952-56-ig a Szegedi Tanárképző Főiskola rajztanszékén kinevezett adjunktus. 1956-61-ig a Hámán Kató Általános Iskolában rajztanár.1961-69-ig az Ipari Szakközépiskola, majd a Tömörkény István Gimnázium tanára, a művésztanári munkaközösség vezetője. Ebben az időszakban készítette a Művészeti grafikai oktatás középfokú tantervét, melyet a Művelődési Minisztérium is jóváhagyott. Nyugdíjazását követően 1969-től a Bartók Béla Művelődési Központban grafikai klubot alapított, ahol a művészeti gimnáziumban érettségizett, de felsőoktatási  intézménybe fel nem vett tanítványok alkotását tette lehetővé. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, alapítása óta a Szegedi Szépmíves Céh Képzőművészeti Egyesületnek, valamint a Kisgrafikai Barátok körének. Mindmáig tevékeny részese Szeged képzőművészeti életének. A Művelődési Minisztérium 1977-ben docensi címmel ismerte el addigi tevékenységét. 1986-ban a József Attila Tudományegyetem Tanácsa József Attila emlékplakettel tüntette ki. Munkásságával kiérdemelte Szeged Város Alkotói díját. /1992/ 1992-96-ig tagja volt az Aba-Novák közalapítványnak.

Kristó Gyula, történész

Díszpolgárok
(1939 - 2004) Dr. Kristó Gyula 1939. július 11-én született Orosházán. 1957 óta megszakítás nélkül Szegeden él. A JATE  Bölcsésztudományi Karán 1962-ben szerzett magyar-latin-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. Előbb a JATE oktatója, majd 1978-tól egyetemi tanár, tanszékvezető lett. 1982 és 1985 között az egyetem rektora 1987 és 1989 között a bölcsészkar dékánja volt. Mint a magyar középkor kutatója 50 könyvet írt és többszáz tanulmányt tett közzé, amelyek révén nemzetközi hírű tudós lett. Számos külföldi tudós keresi fel Szegeden, akik eszmét cserélni, tudásukat gyarapítani érkeznek hozzá. Munkásságában két olyan műre kell felhívni a figyelmet, amelyeknek spiritus rectora és mások mellett szerzője is volt, és amelyek messze vitték a professzor, a szegedi középkorász műhely és Szeged jó hírét. Az egyik a Korai magyar történelmi lexikon (9-14. század)  Bp. 1994., a másik az Anjou-kori oklevéltár, amelynek 4 kötete jelent meg ezideig és újabb 4 megjelenése a közeljövőben várható. Kristó Gyula nemcsak saját tudományos munkásságát végzi, hanem több évtizedes tevékenysége során középkorász műhelyt és iskolát szervezett maga körül, amely önálló kiadványsorozattal is rendelkezik. A sorozat címe: Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, amelynek eddig 6 kötete jelent meg. A sorozat egyébként az egyedüli középkori témájú könyvsorozat hazánkban. A nemzetközi tekintélyű tudós munkássága során városáról sem feledkezett meg. Főszerkesztésében készült el Szeged történeti monográfiájának (I-IV.) kötete, és a köteteket kísérő kronológia. Az első kötet szerkesztési munkálatait is ellátta. E vállalkozás 80-100 évig terjedő időre szól. Ennyi idő múlva kell ismét új monográfia írására gondolni. Az öt kötet Szeged múltjának szinte kimeríthetetlen kincsesbányája: összefoglalja az eddigi kutatási eredményeket, új kutatási irányokra hívja fel a figyelmet. A város anyagi támogatása mellett nem kevés az érdeme abban, hogy a város történeti monográfiája 15 év alatt elkészült. Szegednek külön dicsősége, egyetlen magyarországi nagyvárosnak sem teljes még a monográfiája, holott nem egy olyan is van, amely előbb fogott hozzá a munkálatokhoz. Tudományos teljesítményei mellett részt vesz a város közéletében is. Számos beszédet tartott városi ünnepeken és részt vesz a Dugonics Társaság életében. Több város ajándékozta meg már monográfusát díszpolgári címmel: a közeli városok közül Hódmezővásárhely és Szabadka. Szegeden 1998-ban kapta meg a Díszpolgári címet.
upcoming events block bg
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pályázat (anyagmozgató-épületgondnok)

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala határozatlan időre szóló, teljes munkaidős anyagmozgató-épületgondnok munkakör betöltésére keres jelentkezőket.   A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen előélet, a jelentkező állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, legalább 8 általános iskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: anyagmozgató, illetve épületgondnoki munkakörben szerzett tapasztalat, szakmunkás végzettség Az ellátandó feladatok ismertetése: Az anyagmozgató-épületgondnok munkakörébe tartozik a bútorok, berendezési tárgyak, iratok és áruk mozgatása, pakolása, elhelyezése; a karbantartó személyzet és az épületben dolgozó vállalkozók munkájának segítése; zúzdagép kezelése. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. július 29., elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5., benyújtásának módja: postai úton Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba) részére vagy elektronikus úton az acs.gabor@szeged.eu email címre történő megküldéssel. Az állás betöltéséről a benyújtott jelentkezések tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás azonnal betölthető 3 havi próbaidő letöltése mellett. A jelentkezéshez csatolni kell: motivációs levelet és önéletrajzot, az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, B kategóriás jogosítvány fénymásolatát, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 258. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).
Tovább

Pályázat (takarító)

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala határozatlan időre szóló, részmunkaidős (4 és 6 órás) takarító munkakörök betöltésére keres jelentkezőket.   A munkakörök betöltésének feltételei: büntetlen előélet, a jelentkező állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, legalább 8 általános iskolai végzettség A munkakörök betöltésénél előnyt jelent: - takarítói munkakörben szerzett tapasztalat Az ellátandó feladatok ismertetése: A takarító munkakörébe tartozik a Polgármesteri Hivatal helyiségeinek tisztán tartása, hulladékgyűjtők kiürítése, hulladék összeszedése a munkaterületen, bútorok, egyéb berendezési tárgyak portalanítása, nedves áttörlése, szükség esetén súrolása, nyílászárók, korlátok és egyéb felületek portalanítása és tisztítása, mellékhelyiségek fertőtlenítő tisztítása, vízkőtelenítése, papír- és szappanadagolók feltöltése, padló gépi tisztítása, nagytakarítás évente kétszer, rendezvények utáni takarítás, pakolás. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. július 29., elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5., benyújtásának módja: postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztályának (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba), vagy elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állások betöltéséről a benyújtott jelentkezések tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állások azonnal betölthetők 3 havi próbaidő letöltése mellett. Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Göldner-Vass Szilvia nyújt a (62) 564-327-es telefonszámon. A jelentkezéshez csatolni kell: motivációs levelet és önéletrajzot, az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 258. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).
Tovább
összes álláshirdetés
administration block bg