Alapítványok

Szeged Táncegyüttes Alapítvány


Az Együttes 1955-ben alakult. Célja: a Kárpát- medencei magyar és más nemzetiségiek tánchagyományainak és eredeti népi kultúrájának megismerésén, megtartásán és ápolásán keresztül az ottani emberek életének, gondolkodásának, cselekedeteinek jobb megismerése és elfogadása által a fiatalok érték-orientációjának alakítása. Az Együttesnek és a Szeged Táncegyüttes Alapítvány által mûködtetett Alapfokú Mûvészeti Iskolának 19 különbözõ korcsoportban 1100 tagja és 5000 pártoló tagja van.

Kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a határokon túli magyar nemzetiségiek hagyományõrzése mellett a velük és mellettük élõk (szerbek, románok, horvátok, ruszinok, ukránok, bolgárok, németek, szlovákok és cigányok) néptánc-hagyományait és kultúrájuk legértékesebb darabjait is megismerhessük, mivel hisszük és valljuk, hogy csak ez által lehet közelebb kerülni egymáshoz, mivel a legjobb nonverbális metakommunikatív kapcsolatteremtõés információ közvetítõ eszköz a tánc, illetve annak autentikus, az évszázadok óta õrzött és formált, a kulturális önazonsságot is magába foglaló nemzeti sajátosságú és elfogadhatóságú eszközrendszere.

Az elmúlt idõszak alatt megkaptuk az amatõr együtteseknek adható valamennyi magyar kitüntetést. A néptánchoz értõ és azt szeretõ generációk sora nõtt fel az Együttes falain belül. Az ország számos amatõr és professionalista néptáncegyüttesében találhatók olyan táncosok és neves koreográfusok, akik a Szeged Táncegyüttesben nevelkedtek és ismerkedtek meg a szakmai alapokkal.

Bejártuk egész Európát, de vendégszerepeltünk Egyiptomban, Algériában, Kanadában és Japánban is. Rendszeresen részt veszünk a hazai és nemzetközi legrangosabb szakmai fesztiválokon, melyeken különbözõ díjakat nyertünk. 1999 óta mûvészeti iskolánk mûködik, ahol 6 éves kortól 22 éves korig folyik elméleti és gyakorlati oktatás.

Ennek szellemében dolgozunk. Hatását tekintve már túlléptük Szeged határait.

Hisszük és valljuk azt a nézetet, hogy Szegednek – mint a régió gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális központjának – kiemelt támogató szerepe van a határokon túl élõ magyar nemzetiséguek anyanyelvi kultúrájának megorzésében és ápolásában. A saját szerény anyagi lehetõségeinkhez mérten népzenei gyûjtésekkel, szakmai programok szervezésével és lebonyolításával, tánctáborokban történõ részvétellel, folyamatos oktatással próbáljuk segíteni a vajdasági, bánsági és erdélyi magyarokat eme munkájukban. Minden reális felkérésnek eleget teszünk és színvonalasan képviseljük Szegedet, megyénket és hazánkat. Az Együttes kulturális hatása messze túlnyúlik Szegeden.

Ennek keretében sikerült olyan közös, magyar román etnográfusokból és néptánckutatókból álló szakembergárdát felállítani és ennek a csoportnak a mûködését biztosítani, amely a magyarországi Csongrád megye és a romániai Temes megye folklórhagyományainak ápolásán, néprajzi gyûjtések,továbbképzések és közös rendezvények megvalósításának keretén belül próbálja az elõbb felvázolt célokat elérni. A kuriozitás annyiban lelhetõ fel a dologban, hogy nem csak a határokon túli magyar nemzetiségiek, de az anyaországi románság és szerbség kulturális emlékeinek feltárása, megóvása és közkinccsé tétele is a kívánt célok között van. Ehhez szeretnénk a tényleges régiós folklorisztikus együttmûködést úgy kibõvíteni és szervezett formájúvá egy rendszer részeként felépíteni, hogy a romániai Temes megye román és magyar illetékesei mellett véglegesen bevonnánk a jugoszláviai Vajdaság szerb és más nemzetiségû ifjúsági és felnõtt illetékeseit is a közös tevékenységre.