Szeged MJV PH szervezete

Fejlesztési Iroda


 

Az Iroda fő tevékenysége:

Az iroda fő tevékenységét a hazai és uniós forrásokra támaszkodó fejlesztések előkészítése, bonyolítása jelenti. A tevékenység komplexitását jelzi, hogy ehhez kapcsolódóan az iroda munkatársainak feladatkörébe tartozik a fejlesztéseket támogató megfelelő pályázati kiírások figyelése, pályázatok készítése és a kedvező elbírálásban részesült projektek lebonyolítása is.
 
 
Az Iroda teljeskörű tevékenységét Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyrendje tartalmazza.

Ügyfélfogadás

VÁROSRENDEZÉSI OSZTÁLY / FŐÉPÍTÉSZ
Főépítész: Sz. Fehér Éva

Az Osztály tevékenysége:

 • Kezdeményezi és irányítja a rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát, módosítását és karbantartását, az elkészült terveket Közgyűlés elé terjeszti.
 • Építészeti és településrendezési tervpályázatokat kezdeményez, részt vesz lebonyolításukban és elbírálásukban
 • Településrendezési és építészeti szakvéleményeket készt és készíttet.
 • Részt vesz az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében, elősegíti a helyi települési és építészeti értékek feltárását és védelmét.
 • Szakvéleményével közreműködik a telekalakítási, építési és fennmaradási hatósági engedélyezési eljárásban, különös tekintettel az épített és természeti környezet alakítására és védelmére.
 • Szervezi a településfejlesztéssel és a településrendezéssel, továbbá a környezet természetes és épített elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő önkormányzati döntések és vélemények előkészítését és végrehajtását.
 • Közreműködik az ingatlanvagyon hasznosítási döntések előkészítésében és elbírálásában, ennek során érvényesíti a településrendezési és építészeti szempontokat.
 • Helyi városrendezési és építészeti tervtanácsot működtet.
 • Gondoskodik a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről.

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Városfejlesztési osztály vezetője: Dr. Oláh Miklós

Az Osztály tevékenysége:

 • települési fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidolgozása a jövőbeni fejlesztési igények figyelembevételével
 • települési környezet tervezése, környezetvédelmi programozás
 • települési ágazati (gazdaságfejlesztési, antiszegregációs, környezetvédelmi, stb.) programozásban részvétel
 • területfejlesztési (kistérségi, megyei, regionális, országos) dokumentumok véleményezése
 • központi ágazati fejlesztési dokumentumok véleményezése
 • európai uniós dokumentumok hazai programozási dokumentumainak (Nemzeti Fejlesztési Terv, Operatív Programok, Akciótervek, horizontális programok) véleményezése
 • pályázatok figyelése, pályázati kiírások véleményezése
 • a tisztségviselők és a társirodák tájékoztatása aktuális fejlesztési lehetőségekről,
 • pályázati tanácsadás (képviselőknek, lakosságnak, intézményeknek, stb.)
 • pályázati témák összegyűjtése, kiválasztása, döntés előkészítés
 • pályázatokhoz szükséges dokumentációk beszerzése
 • pályázatok kidolgozása és bírálatra történő benyújtása
 • nyertes pályázatok szerződéseinek előkészítése
 • projekt kivitelezések koordinálása, projektmenedzselés
 • kiemelt fejlesztések koordinálása
 • pályázatok "utánkövetése" (monitoring, elszámolás, ellenőrzés)
 • pályázati eredményről beszámolók, statisztikák készítése
 • városi közlekedés fejlesztése (út kijelölés/megszüntetés az út-, hídépítési, korszerűsítési tervek vonatkozásában, gyalogátkelőhely kijelölése, menetrendszerű tömegközlekedési járat útvonalának meghatározása, lakó- pihenő, korlátozott sebességű övezet kijelölése, forgalmi rend meghatározása)
 • közlekedési tárgyú pályázati dokumentációk elkészítésekor, illetve nyertes projekt esetében együttműködés a pályázati csoporttal
 • közúthálózat, villamosvágány és trolibusz felső vezeték fejlesztési javaslat kidolgozásában közreműködés
 • közlekedésfejlesztési projektek kidolgozása, végrehajtása (terveztetés, előkészítés, lebonyolítás)
 • városi környezet tervezésében való részvétel

FEJLESZTÉSI PROGRAMCSOPORT

 
A csoport tevékenysége:
 • városfejlesztési és városrehabilitációs stratégiák, koncepciók elkészítésében részvétel
 • az építési beruházásokhoz szükséges tervek (tanulmány-, engedély-, kiviteli tervek) és vizsgálatok elkészíttetése, a tervezési folyamat koordinálása
 • a beruházások előkészítése (telekrendezés, közmű kapacitások biztosítása, régészeti feltárás, forráskoordináció, stb)
 • beruházási engedélyokirat előkészítése jóváhagyásra
 • beszerzési eljárások előkészítése, részvétel az eljárásokban
 • szerződések előkészítése aláírásra
 • beruházások lebonyolítása, koordinálása, az önkormányzat, mint beruházó érdekeinek képviselete
 • beruházások lezárása, üzembe helyezés, használatba vétel, pénzügyi és geodéziai aktiválás, stb.
 • beruházások utánkövetése, garanciális és szavatossági igények érvényesítése
 • beruházásokról beszámolók, statisztikák készítése