Pályázati felhívás (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága
(6723 Szeged, Sólyom u. 6.)

igazgatói beosztásának

betöltésére, 2020. augusztus 1-től 2025. július 31-ig tartó 5 éves határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással.

Az intézményvezető magasabb vezetői megbízás keretében végzi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 69. §-ában meghatározott feladatokat.

A pályázati feltételek:

a) óvodapedagógus szakképzettség,

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c) legalább négy év óvodapedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

d) büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok,

e) magyar állampolgárság,

f) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazásban áll vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbe határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival),
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

A pályázathoz csatolandó:
• 30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
• a négy év óvodapedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolata,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
• nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
• nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:
https://www.szegedvaros.hu/document_category/ovodak-igazgato-2020/

A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: illetmény az Nkt-ban, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottságra vonatkozó véleményezési határidő lejártától számított harmincadik napot követő első rendes közgyűlés napja.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-412), valamint Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-210) nyújt tájékoztatást.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be két példányban.

A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.