Pályázati felhívás (bölcsőde igazgató)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és
Gyermekjóléti Központja
(6724 Szeged, Párizsi krt. 27.)

igazgatói beosztásának

betöltésére, 2021. január 1-től 2025. december 31-ig tartó 5 éves határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással.

Az intézményvezető által elvégzendő feladatok:
a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az intézmény irányítása, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése.

A pályázati feltételek:

a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 2. számú melléklete I. Részének I. 1. pontjában és a 2. pont A) alpontjában előírt szakirányú végzettség és szakképesítés (az I. 1. pontban és a 2. pont A) alpontban előírt képesítési feltételeknek együttesen kell megfelelni),

b) legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

c) büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent a pályázóval szemben,

e) magyar állampolgárság,

f) a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

g) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklete II. 1. pontjában, valamint a 2/a. számú mellékletében felsorolt – az NM rendelet 2. számú melléklete I. Részének I. 1. pontjában, illetve a 2. pont A) alpontjában előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel betölthető – munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival),
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

A pályázathoz csatolandó:
• 30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni,
• 30 napnál nem régebbi, a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
• a legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolata,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
• nyilatkozat a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó fokozatról és a besoroláshoz szükséges közalkalmazotti jogviszonyban töltött időről,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben szereplő szociális ágazati vezetőképzést teljesíti,
•  nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
• nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
• nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:
https://www.szegedvaros.hu/document_category/bolcsode-igazgato-2020/

A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: illetmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben, valamint a Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-412), valamint Humán Közszolgáltatási Iroda (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-312) nyújt tájékoztatást.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be két példányban.

A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.