Pályázat (ügyvezető igazgató)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Szegedi Városkép és Piac Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint a társaság egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Szegedi Városkép és Piac Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6722 Szeged, Mars tér „M” pavilon) ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére.

A pályázat kiírója:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Munkáltató:
Szegedi Városkép és Piac Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szegedi Városkép és Piac Kft. vagy Társaság)
A kinevezési jogkör gyakorlója: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

A jogviszony időtartama:
2020. december 1. napjától határozatlan időtartamra

Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében láthatja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk. és – munkaviszony létesítése esetén – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései irányadóak, a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Bérezés/díjazás és egyéb juttatás (prémium vagy jutalom):
Az ügyvezető igazgató alapbére/megbízási díja bruttó 640.000,-Ft/hó.

Amennyiben Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága prémiumfeladatot, illetve – megbízási jogviszony esetén – jutalomfeladatot határoz meg, ezen feladatok eredményes teljesítése esetén, prémium/jutalom illetheti meg a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatóját a Bizottság által meghatározott mértékben és módon.

A javadalmazás és egyéb juttatások tekintetében a Szegedi Városkép és Piac Kft. Javadalmazási Szabályzata az irányadó.

A Társaság feladata, tevékenységei:
A Szegedi Városkép és Piac Kft. piaci divíziójának tevékenységi körébe tartozik a Szeged városában lévő, elsődlegesen élelmiszer árusítását végző piacok: a Mars téri piac, valamint a Szent István téri, Olajbányász téri, Dorozsmai és Újszegedi kispiacok üzemeltetése.

A Társaság városkép divíziója látja el egyrészt az Önkormányzat közterületeinek rendezvény-és reklámcélú hasznosítását, másrészt feladatai közé tartozik városi rendezvények (pl. Majális, Szeged Napja Rendezvénysorozat, Gyermeknap az Erzsébet-ligetben, Szőregi Rózsaünnep, Szeged Art Fesztivál, Államalapítás Ünnepe, Bortér, Karácsonyi Ünnepi Hetek, stb.) szervezése is.

A Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatójának feladata:
Az ügyvezető igazgató feladata a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett.

A Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatójának feladatai különösen:
– a Társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
– a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói tekintetében;
– a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
– a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása;
– a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása;
– teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság gazdasági-műszaki érdekeinek megvalósulása érdekében;
– a Közgyűléssel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás;
– saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése;
– kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel;
– mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata és belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés, illetve a megbízási szerződés az ügyvezető igazgatóra hárít.

A pályázati feltételek:
a) büntetlen előélet,
b) felsőfokú végzettség.

A nyertes pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozatot kell tennie.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) vezetői tapasztalat,
b) a Társaság valamely tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;
2. iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
3. kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a jelölt személy büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől, illetve a vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
4. a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések, gazdasági stratégia és vezetési koncepció;
5. nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez (1. sz. melléklet);
6. nyilatkozat arról, hogy a jelölt a pályázatával kapcsolatosan hozzájárul a közgyűlési/bizottsági nyilvános ülés tartásához (2. sz. melléklet);
7. nyilatkozat a Ptk. szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okokról, valamint az Mt. szerinti összeférhetetlenségről (3. sz. melléklet);
8. nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (4. sz. melléklet);
9. nyilatkozat a 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzétételéről (5. sz. melléklet).

A munkakör/feladatkör betölthetőségének időpontja: A munkakör/feladatkör Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése szerint, de legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban, zárt borítékban, postai úton kell megküldeni Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Cégfelügyeleti Csoportja részére (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következőket: “Pályázat a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatói tisztségére” és „Az iktatóban nem bontható fel!”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Cégfelügyeleti Csoportja nyújt (tel.: 62/564-160, 62/564-008, 62/564-402).

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25. napja. A pályázat csak akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha az a benyújtási határidőn belül beérkezik, a Hivatal illetékes szervezeti egysége részéről dátumbélyegzővel érkeztetésre kerül. A postázási késedelem vagy egyéb, a pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli.

A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:
A pályázati kiírásnak megfelelőnek ítélt pályázatokról a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével, a Polgármester előterjesztése alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a 2020. novemberben tartandó ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázó a közgyűlési döntést követően értesítést kap.

A pályázat közzétételének helye:
a) Pályázati felhívás közzétételének helye: Szegedi Tükör c. hetilap
b) Pályázati kiírás közzétételének helye:
– Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapja: www.szegedvaros.hu
– a Szegedi Városkép és Piac Kft. honlapja: szvp.hu

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.