Pályázat (Szegedi Nemzeti Színház főigazgató)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39. § (2) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a

Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói munkakörének betöltésére

2018. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig fennálló öt éves határozott időre szóló munkaviszonyban. Az igazgató jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az Emtv. szerinti eltérésekkel alkalmazandóak.

A munkába lépés napja 2018. július 1.

Az intézmény alapítója, jogállása:

Az intézmény alapítója és fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.).
Az intézmény működési köre: Szeged város és térsége, illetve bel- és külföldi vendégszereplések, fesztiválok.
A vagyon feletti rendelkezési joga: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint.
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézmény alapfeladata és fő célkitűzései:

Az intézmény fő feladata Szeged város sokszínű és színvonalas színházi életének biztosítása. E feladatot elsősorban az alábbi tevékenységeken keresztül valósítja meg:

 • magas művészi színvonalú színpadi alkotások létrehozása; klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi drámák, színművek, vígjátékok, operák, balettek, operettek, zenés darabok, musicalek bemutatása,
 • a magyar és világirodalom, valamint a zenekultúra klasszikus értékeinek megőrzése korszerű interpretációk segítségével,
 • új művek létrehozásának ösztönzése, folyamatos és élő kapcsolat fenntartása korunk alkotó művészeivel, ősbemutatók és magyarországi bemutatók tartása,
 • pedagógiai tevékenység kifejtése színházművészetünk hagyományainak átörökítése, illetve az ifjúság művészeti nevelése érdekében,
 • a legújabb törekvések támogatása abban a reményben, hogy ez elősegíti színházművészetünk megújulását,
 • színházi előadások Szegeden kívül (bel- és külföldön) a város művészeti értékeinek elismertetése érdekében,
 • egyéb intézmények, szervezetek, fesztiválok, rádió, televízió stb. felkérésére Budapesten és az ország más településein tartott előadások; mindez a szegedi működés zavartalansága mellett, tervszerű összehangoltságban megvalósítva,
 • külföldi vendégszereplések alkalmával a magyar értékek megismertetése; mindez a szegedi működés zavartalansága mellett, tervszerű összehangoltságban megvalósítva,
 • kép- és hangfelvételek (tv, rádió, DVD, CD stb.) készítése; a szegedi művészeti élet rangjának ezen az úton történő emelése.

Az intézmény éves költségvetésének 2017. évi fő előirányzatai:

 • bevételi és kiadási előirányzat: 1.297.066 e Ft
 • irányítószervi támogatás: 936.423 e Ft, melyből
  állami támogatás: 505.800 e Ft, önkormányzati támogatás 430.623 e Ft

A főigazgató feladatai:

 • a hatályos jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában és szabályzataiban, a Szegedi Nemzeti Színház és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között kötött közszolgáltatási szerződésben, továbbá a Szegedi Nemzeti Színház és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött fenntartói megállapodásban foglaltakkal összhangban irányítja és koordinálja a három tagozat – próza, opera, balett – munkáját, felelős az intézményre háruló feladatok végrehajtásáért, az egyes tagozatok repertoárjának építéséért, a szegedi opera hagyományok őrzéséért és megújításáért, az ifjúság színházi kultúrájának fejlesztéséért és a kortárs drámairodalom támogatásáért,
 • olyan intézményi stratégiát alkot, amely összhangban áll Szeged kulturális élete megújuló struktúrájával, melynek keretében biztosított a folyamatos együttműködés a városi partnerintézményekkel (Szegedi Szabadtéri Játékok, Szegedi Szimfonikus Zenekar, Szegedi Kortárs Balett), és amely elősegíti a város új kulturális arculatának megjelenését és erősítését nemzetközi porondon is,
 • a vonatkozó jogszabályok szerint és a közgyűlés által elfogadott költségvetés keretein belül működteti az intézményt.

A 155/2017. (VI. 15.) Korm.rendelet 3. §-ában, valamint az Emtv. 17. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt adatokat a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A vezetői munkakör betöltésének feltételei:

 • szakirányú felsőfokú végzettség (szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség),
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő), vagy
  legalább 3 éves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat (vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő),
 • legalább egy világnyelv (középfokú nyelvvizsgával igazolt) tárgyalási szintű ismerete,
 • büntetlen előélet,
 • európai uniós tagországi állampolgárság,
 • a magyar nyelv ismerete

A nyertes pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozatot kell tennie.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt,
 • a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,
 • a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
 • gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a végzettséget és a nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatát,
 • szakmai, illetve vezetői gyakorlat igazolását,
 • állami kitüntetések, díjak felsorolását, az azokhoz csatolt dokumentumok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 • nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésben foglaltakról

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:
https://www.szegedvaros.hu/document_category/palyazati-nyilatkozat-nyomtatvanyok/

Javadalmazás: bruttó 550.000,- Ft

A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történő közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton három példányban, a pályázatnak Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Személyzeti Osztály címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya (62/564-208) és a Személyzeti Osztály (62/564-234, 62/564-140) nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidőt követő 30 nap, illetve az azt követő közgyűlés napja.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-a alapján létrehozott szakmai bizottság értékeli, valamint Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága véleményezi. A munkakör betöltéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásáról a közgyűlés döntését követően kap értesítést a pályázó.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek, amely tartalmazza az intézmény:

 • hatályos alapító okiratát;
 • hatályos, az alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát;
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám);
 • a nemzeti minősítésű intézményre vonatkozó mutatókat.

A pályázati dokumentáció iránti igényt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályánál kell jelezni (tel.: 62/ 564-208).