Pályázat (Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgató)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (6724 Szeged, Huszár u. 1.)

igazgatói beosztásának

betöltésére, 2020. április 1-től 2025. március 31-ig tartó 5 éves határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással.

Az intézményvezető magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

A pályázati feltételek:

a) jogász vagy felsőoktatásban szerzett műszaki vagy felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,

b) büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

c) magyar állampolgárság,

d) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval szakmai munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival),
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

A pályázathoz csatolandó:
• 30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
• nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
• nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:
www.szegedvaros.hu/document_category/nevelesi-oktatasi-intezmenyek-gazdasagi-szolgalata-igazgatoi-palyazat-2020/

Illetmény: a Kjt. alapján besorolás szerinti illetmény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti vezetői pótlék.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium „Közigállás” internetes oldalán való megjelenéstől számított 30 nap (2020. január 31.).

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő Közgyűlés napja.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája (6720 Szeged, Széchenyi tér 11., tel.: 62/564-110), valamint Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-412) nyújt tájékoztatást.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be két példányban.

A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.