Pályázat (Móra Ferenc Múzeum igazgató)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a

Móra Ferenc Múzeum
(6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.)

igazgatói munkakörének

betöltésére, 2021. május 27-től 2026. május 26-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszony keretében vezető állású munkavállalóként.

Az intézményvezető vezető állású munkavállalóként munkaviszony keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint végrehajtja a fenntartó által hozott döntéseket.

A pályázati feltételek:

a)  mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,

b) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,

c) a pályázó végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat fennállása,

d) büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,

e) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

f) magyar nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel),
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

A pályázathoz csatolandó:
a) 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó,
b) iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
c) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás csatolásával,
d) a hároméves szakmai gyakorlat, valamint a vezetői gyakorlat igazolása,
e) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
f) nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
g) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
h) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-ában foglalt képzési kötelezettségnek eleget tesz vagy tett.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok, valamint az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetők el:
https://www.szegedvaros.hu/document_category/mora-ferenc-muzeum-igazgatoi-palyazat-2021/

Javadalmazás: bruttó 610.000,-Ft/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 22.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követően Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) első ülése.

A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve a Közgyűlés dönt. A megyei hatókörű városi múzeumnál az intézményvezetői munkakör betöltéséhez az emberi erőforrások miniszterének egyetértése szükséges.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-412), valamint Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-430) nyújt tájékoztatást.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be.

A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.