Pályázat (Kövér Béla Bábszínház igazgató)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a

Kövér Béla Bábszínház (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 50.)

igazgatói beosztásának

betöltésére, 2020. július 1-től 2025. június 30-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszonyban.

Az igazgató jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az Emtv. szerinti eltérésekkel alkalmazandóak.

A munkába lépés napja: 2020. július 1.

Az intézmény alapítója, jogállása:
• az intézmény alapítója és fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.),
• az intézmény működési köre: Szeged város és térsége, illetve bel- és külföldi vendégszereplések, fesztiválok,
• a vagyon feletti rendelkezés joga: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint,
• gazdálkodási jogköre: önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Az intézmény alapfeladata és fő célkitűzései:
A Kövér Béla Bábszínház feladata
• a szegedi bábszínház-játszás hagyományainak megőrzése, megújítása,
• a gyermek és ifjúsági közönség alapvető színházélményeinek megteremtése, a műfaji sokszínűség által az értő befogadás elősegítése,
• mint Szeged város reprezentatív bábszínháza, bemutatkozási lehetőség biztosítása belföldi és külföldi bábszínházi előadásoknak,
• a speciális műfaj eltérő törekvéseinek minél szélesebb fórumon való megmutatása,
• a színházi kultúra terjesztése, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében külföldi vendégszereplések szervezése és fesztiválokon, szakmai találkozókon Szeged városának képviselete,
• a bábszínház, mint egyedi adottságokat igénylő színházi forma továbbélésének biztosítása oktatási feladatok ellátásával.

A Kövér Béla Bábszínház 2019. évi költségvetésének fő előirányzatai:
• bevételi és kiadási előirányzat:    124.164 e Ft,
• irányítószervi támogatás:    52.783 e Ft,
• állami támogatás: 32.220 e Ft.

Az igazgató feladatai:
• a bábszínház programjának megvalósításához olyan társulat kialakítása, amely biztosítja a sajátos művészeti követelmények megvalósulását,
• évadterv készítése, melyben a bemutatandó előadások meghatározása mellett kitér a művészek, alkotótársak megnevezésére, meghatározza az előadásokkal megcélzott korosztályi réteget, az elérni kívánt eredményeket,
• a színház műsorrendjének repertoár rendszerben történő összeállítása,
• a Kövér Béla Bábszínház, mint nagy múltú szegedi bábszínház, hosszabb távra szóló, meghatározó szerepéről való tervszerű gondoskodás,
• a lehetőségekhez mérten olyan támogatási formák és marketingstratégiák feltérképezése, melynek segítségével biztosítható a kiegyensúlyozottabb működés és a közönségbázis további szélesítése,
• a gyermekbáb-előadásokon kívül, esetenként felnőtteknek szóló bábelőadások bemutatásával a művészi sokszínűség megteremtése.

A vezetői munkakör betöltésének feltételei:
a) szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség
[mentesül ezen feltétel alól a pályázó, ha Kossuth-díjban, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült, továbbá ha színházművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatott szerzett],
b) legalább ötéves szakmai gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő, vagy
legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő,
c) az Mt. 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fent,
d) európai uniós tagországi állampolgárság,
e) a magyar nyelv ismerete,
f) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt,
• a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,
• a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
• gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
• marketing, PR, belső-külső kommunikációs elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

A pályázathoz csatolandó:
• szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival),
• a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolata, vagy az állami kitüntetést, díjat, valamint a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata,
• szakmai vagy vezetői gyakorlat igazolása,
• az Mt. 44/A. § (3) bekezdése alapján 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy az Mt. 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
• nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
• nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
• nyilatkozat a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésben foglaltakról.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:
www.szegedvaros.hu/document_category/kover-bela-babszinhaz-igazgatoi-palyazat-2020/

Javadalmazás: bruttó 400.000,-Ft/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történő közzétételtől számított 30 munkanap (2020. február 10.).

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve Személyzeti Osztályon (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be két példányban.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya (62/564-223) és a Személyzeti Osztály (62/564-234) nyújt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-a alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező szakmai bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottság ülését követő Közgyűlés napja.

A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.
A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek, amely tartalmazza az intézmény
• hatályos alapító okiratát,
• hatályos, az alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát,
• működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám),
• a nemzeti minősítésű intézményre vonatkozó mutatókat.

A pályázati dokumentáció iránti igényt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályánál kell jelezni (tel.: 62/ 564-223).