Pályázat (Jegyző)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
pályázatot hirdet
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
 munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • a) igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, továbbá
  b) jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és
  c) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Szeged MJV Jegyzője munkaköri feladatai közé tartozik többek között Szeged MJV Önkormányzata működésével kapcsolatos feladatok ellátása; a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztések törvényességi véleményezése, tanácskozási joggal részvétel a Közgyűlés és a bizottságok ülésein; az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítése; a Közgyűlés jegyzőkönyveinek elkészítése; jogszabálysértés észlelése esetén ennek jelzése a Közgyűlés, a bizottságok és polgármester felé; Szeged MJV Polgármesteri Hivatala köztisztviselői és munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; a Hivatal vezetése, működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; a Hivatal operatív gazdálkodási tevékenységének irányítása; a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre előkészítése; döntés jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási, illetve önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; a kiadmányozási rend szabályozása a hatáskörébe tartozó ügyekben.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

 1. ) benyújtásának határideje: 2019. április 5.,
 2. ) elbírálásának határideje: 2019. április 12.,
 3. ) benyújtása kizárólag postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

A határozatlan időre szóló jegyzői munkakör betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján Szeged MJV Polgármestere dönt. A jegyzői munkakör leghamarabb 2019. április 15. napjától tölthető be. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levelet,
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
 • az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
 • iskolai végzettséget, továbbá a szakvizsgát vagy a mentesítést tanúsító okirat másolatát,
 • a kétévi közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt az alábbiak szerint:
  – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelést igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
  – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.

A csatolandó iratokat a pályázattal együtt határidőben kell benyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!