Pályázat (Heller Ödön Művelődési Ház igazgató)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a

Heller Ödön Művelődési Ház (6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20.)

igazgatói beosztásának

betöltésére, 2020. január 1-től 2024. december 31-ig tartó 5 éves határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással.

Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint együttműködik a településrész közművelődésében résztvevőkkel.

A pályázati feltételek:

a)  felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

b)  a felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés szerinti szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

c)  kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

d)  büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok,

e)  európai uniós tagországi állampolgárság,

f)  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

g)  magyar nyelvtudás.

Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletében foglalt közművelődési szakmai munkakörökbe kinevezhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel),
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

A pályázathoz csatolandó:

 •   30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 • nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Korm. rendelet 6/G. §-ában foglaltaknak eleget tesz.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:
https://www.szegedvaros.hu/document_category/palyazati-nyilatkozat-nyomtatvanyok

Illetmény: 350.000,-Ft + kulturális illetménypótlék (a Korm. rendelet 5. melléklete szerint).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követően a közgyűlés rendes ülésének napja.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 7. § (2)-(6) bekezdései alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-208), valamint Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-234) nyújt tájékoztatást.
A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be két példányban.
A pályázat elbírálásáról a pályázók Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése döntését követően kapnak értesítést.