Adatvédelmi információk

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR)  a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következő dokumentumokat tesszük közzé.

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége /2019. október 1-től/:
  • neve: dr. Zelei Zoltán
  • levelezési címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
  • e-mail címe: dpo@szeged.eu
  • telefonszáma: +36 62 564-389

Szeged Megyei Jogú Város PH Általános adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató – Szeged Portál (www.szegedvaros.hu) és Közbeszerzési Portál (kozbeszerzes.szeged.eu) weboldalakon kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az elektronikus beléptetési rendszer alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése: lakásbérleti jogviszony iránti/lakás bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem, valamint lakás értékesítés, lakáscsere ügyintézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával, a választási iroda tagjainak megbízásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – művészeti támogatás pályázat (magánszemélyek részére), egyedi támogatási kérelemmel kapcsolatban magánszemélytől

Adatkezelési tájékoztató – támogatási keret pályázatok, egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Fogyatékosügyi támogatási keret pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató – Idősügyi támogatási keret pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek működési támogatása, rendezvény szervezés, sportszervezetek utánpótlás-nevelés támogatásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek adatbázisával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Adásvételi szerződéssel és szolgalmi jogról szóló megállapodással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Együttműködési, vagyonkezelési, támogatási, településrendezési, egyéb szerződésekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Társasházi ügyekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Ajánlóívek

Adatkezelési tájékoztató – Bírósági ülnökök megválasztása

Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő

Adatkezelési tájékoztató – Országgyűlési képviselő választással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Választási névjegyzék

Adatkezelési tájékoztató – Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek intézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásával kapcsoltban (bontási-, építési, használatbavételi-, fennmaradási-, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezés)

Adatkezelési tájékoztató – Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelemmel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Építésügyi hatósági tájékoztatás kérésével, vagy hatósági nyilatkozat kérésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárással kapcsolatban (jogutódlás, használatbavétel, bontás befejezés)

Adatkezelési tájékoztató – Hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A Közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Időskorúak támogatása-Idősek Világnapja alkalmából elnevezésű támogatás ügyintézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői munkaszerződésének/megbízási szerződésének létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok állandó könyvvizsgálóinak megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések  keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  szerződései jóváhagyásának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ebösszeírással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ingatlantulajdonos önkormányzat véleménye oktatási intézményvezető álláshelyre pályázókról, vezetői megbízás visszavonásáról

Adatkezelési tájékoztató – Önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatban (Szeged Kultúrájáért díj, Kölcsey-érem, Szeged Sportolója díj, Szeged Sportjáért díj, Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Szegedért Emlékérem, Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem, Pedagógus Életmű díj)

Adatkezelési tájékoztató – Könyvtámogatási pályázattal, Év Könyve díjjal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Esélyt a középiskolás tehetségnek pályázattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Nemzetközi kulturális kapcsolatok támogatásaival kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Óvodai fellebbezéssel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Kötelező óvodai nevelés alóli felmentéssel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Projektekkel kapcsolatban (YOUMIG, Rediscover)

Adatkezelési tájékoztató – Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nyilvántartásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szeged Ifjú Tehetsége, Szeged Ifjú Tehetségéért díjjal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Városi Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Keresztrejtvény megfejtés beküldésével kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Bérkompenzációval kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Lakásbérlettel, valamint lakás értékesítésével, illetve -cserével kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Az „Adjon nevet Szeged új uszodájának” című kérdőívvel kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Választókörzeti keret felhasználásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ingyenes Wifi elérés biztosításával kapcsolatban (Belváros)

Adatkezelési tájékoztató – Alkalmazási kérelemmel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – ASP GAZD program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetése, utalványrendelet készítése), ha az érintett magánszemély

Adatkezelési tájékoztató – Beérkező, illetve hivatali kezdeményezésű papír alapú és digitális iratok iktatásával kapcsolatban, ha az érintett magánszemély

Adatkezelési tájékoztató – Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szakmai gyakorlattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Településrészi önkormányzati választással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ügyféladatok kezelése tisztségviselői, jegyzői, helyi önkormányzati képviselők fogadóóráival és fórumaival kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a szerződő fél magánszemély

Adatkezelési tájékoztató – Szociálisan rászorultak részére izzó támogatással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – a “Szeged főutcája a Tisza” szavazással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – 3,5 tonna össztömeget meghaladó teherjármű, autóbusz tárolóhely alkalmasságára vonatkozó igazolási eljárással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Helyi természetvédelmi terület vonatkozásában kiadandó szakhatósági állásfoglalással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Hulladékkal kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő hatósági tájékoztatás kérésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő panaszok és egyéb észrevételek intézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Útvonal- és behajtási engedély korlátozott forgalmú útszakaszokkal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Vízgazdálkodási és környezetvédelmi hatáskörrel összefüggő hatósági eljárással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézés: kérelem – üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására, állampolgári panasz, felmentés kérése, megadásával kapcsolatban (éjszakai munkavégzés)