Pályázat – Idősügyi támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási és Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2016. évi Idősügyi támogatási keretre
„Idősügyi területen működő szervezetek működésének és programjainak támogatása”
címmel

1. A pályázat célja:
Az idősügyi területen működő szervezetek programjainak, tevékenységének, működésének támogatása. 

A Foglalkoztatási és Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton az Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:
a) nyugdíjas egyesületek által szervezett programokat,
b) nyugdíjas szervezetek működésének elősegítését,
c) nyugdíjas egyesületek közötti kapcsolattartást, és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezéseket,
d) idősügyi célok érdekében a helyi érdekérvényesítő tevékenységek segítését,
e) az idős emberek élethelyzetét, életminőségét javító programokat,
f) az aktív időskor fenntartását célzó programokat,
g) az idősek közösségi kapcsolattartásának segítését, a generáción belüli szolidaritás erősítését,
h) az idős korosztályt érintő (pl.: egészségügyi tárgyú) ismeretterjesztő előadások szervezését,
i) egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programokat, célok megvalósítását.

Támogatás alapítványnak csak rendezvények, programok megvalósítására adható.

2. A pályázók köre:
a)     A Bizottság a Keretből elsősorban azon egyesületek, alapítványok számára nyújt támogatást, amelyek törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól kiállított kivonatában szerepel idősekre, nyugdíjasokra vonatkozó tevékenység
b)     A Bizottság a Keretből az a) pontban foglaltakon túlmenően az alábbi – idősügyi területen működő – szervezetek számára nyújthat még támogatást, amennyiben Szeged Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsában tagként szereplő nyugdíjas szervezet valamelyikétől ajánlást csatol pályázatához: a) egyesületek, b) alapítványok, c) szegedi székhelyű adószámmal rendelkező szervezetek.

A Bizottság azon szervezetek számára nyújt támogatást, amelyek támogatott tevékenységüket szegedi lakosok (idős emberek) javára végzik. Az egyesületek, alapítványok esetén további feltétel a szegedi székhely, vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, melynek támogatására, programjának megvalósítására irányul a pályázat.

3. Rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000 eFt.

4. Pályázati támogatás mértéke:
Pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 300 eFt.
A Bizottság a pályázatok elbírálás során fenntartja magának a döntés jogát, hogy a beadott pályázatok közül melyiket, milyen mértékű támogatásban részesíti.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázat benyújtásának határideje 2016. március 25. napja.

A Pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

A pályázati dokumentáció az alábbi kötelező elemeket tartalmazza, melyet a felsorolás szerinti sorrendben kell becsatolni:

 1. Ellenőrző lap
 2. Pályázati űrlap
 3. „Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” nyomtatvány
 4. „Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről” nyomtatvány (csak abban az esetben szükséges kitölteni és csatolni a pályázathoz, ha érintettség áll fenn)
 5. Pályázat tartalmi leírása
 6. Költségvetés részletezése
 7. Egy évnél nem régebbi nyilvántartásba vételre vonatkozó bírósági bejegyzés vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás
 8. Szükség esetén SZMJV Idősügyi Tanácsában tagként szereplő nyugdíjas szervezettől beszerzett ajánlás

Az 1-4. pont alatt szereplő nyomtatványokat a Humán Közszolgáltatási Iroda által kiadott  pályázati dokumentáció tartalmazza.
Az 5-8. pontok alatt szereplő dokumentumokat a pályázónak kell külön becsatolni.

A pályázó szervezet képviselőjének akadályoztatása esetén meghatalmazott személy is eljárhat, ebben az esetben azonban meghatalmazás csatolása szükséges. A meghatalmazást eredeti példányban szükséges benyújtani.


6. Pályázat benyújtásának feltételei:

 • a pályázó szervezet a pályázati dokumentáció kitöltésével terjesztheti elő igényét,
 • egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be,
 • a pályázó szervezet létezését – az 1 évnél nem régebbi – nyilvántartásba vételre vonatkozó bírósági bejegyzéssel vagy a szervezet adószámát igazoló –1 évnél nem régebbi – NAV igazolással kell alátámasztani.
 • a támogatás csak kiegészítő támogatásként nyújtható, a pályázó által kötelezően biztosítandó önerő mértéke a pályázatban igényelt támogatás 10 százaléka, mely a szervezetben végzett, a program megvalósulásához kapcsolódó közösségi munka formájában, pénz egyenértékének feltüntetésével is biztosítható.

7. A pályázati űrlap beszerezhető:

 • Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján (továbbiakban: Iroda)
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu)

8. Pályázati összeférhetetlenség:
Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében azon pályázó:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.


9. Pályázati támogatás folyósítása:

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely e törvény előírásai szerint letétbe helyezte beszámolóját. Erre tekintettel nyertes pályázat esetén a letétbe helyezés igazolását követően kerül sor a támogatás kifizetésére. Amennyiben már rendelkezésre áll a dokumentum az a pályázathoz mellékelhető.

10. A pályázat elszámolásának módja:
Főszabály szerint a Keretből támogatásban részesítettek a tárgyévet követő január 31-ig, az Iroda által az adott Kerethez kapcsolódóan kiadott segédlet alapján kötelesek elszámolni.

11. A pályázattal kapcsolatos szabályokat teljes körűen:

 • az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet,
 • a 2016. évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata,
 • az Idősügyi támogatási keretre vonatkozó koncepció,
 • a kerethez kapcsolódóan kiadott elszámolási segédlet tartalmazza.

Letölthető anyagokicon Idősügyi támogatási keret 2016 – pályázati felhívás (március)

icon Idősügyi támogatási keret 2016 – pályázati űrlap (március)

icon Idősügyi támogatási keret 2016 – pályázati koncepció

icon Idősügyi támogatási keret 2016 – pályázati szabályzat

icon Információ ajánlás beszerzésére